Links

Hợp đồng và hóa đơn dành cho Doanh Nghiệp

  • Hợp đồng được thực hiện với thuê bao có chu kỳ thanh toán từ 12 tháng trở lên.
  • Hóa đơn VAT được xuất theo yêu cầu của doanh nghiệp khi thuê bao có chu kỳ thanh toán từ 03 tháng trở lên. Subiz sẽ xuất hóa đơn điện tử gửi về địa chỉ email của Doanh Nghiệp.
Lưu ý: Subiz là dịch vụ phần mềm không chịu thuế. Mục Thuế suất GTGT trong hóa đơn sẽ gạch chéo (\)
Để gửi yêu cầu thực hiện Hợp đồng và Hóa đơn, bạn vui lòng điền thông tin doanh nghiệp theo mẫu và gửi tới email [email protected].

Chỉ viết hóa đơn trong 30 ngày từ khi thanh toán?

Hóa đơn được yêu cầu thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp hoàn tất nghĩa vụ thanh toán. Subiz không có trách nhiệm xuất hóa đơn bù nếu quá thời gian quy định. Chính sách này được áp dụng với tất cả khách hàng của Subiz.