Links

Webhook

Subiz Platform sẽ gửi dữ liệu sự kiện xẩy ra thông qua webhook. Qua đó bạn có thể tích hợp Subiz với các bên khác như CRM; SMS ...
Subiz Platform gửi các sự kiện đến webhook của bạn để thông báo cho ứng dụng của bạn khi có những sự kiện tương tác xảy ra, bao gồm cả khách hàng gửi tin nhắn hay thông tin khách hàng được cập nhật. Các sự kiện được gửi đi bởi Subiz Platform sẽ dưới dạng POST.
Webhook trong Subiz Platform là một hành động của Automation. Ví dụ: Khi khách hàng điền số điện thoại, webhook sẽ gửi dữ liệu khách hàng đó về ứng dụng của bạn.
Để tạo Automation, bạn xem tài liệu tại đây. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các bước để thiết lập webhook trong Automation.

Khai báo URL webhook

Bạn cần có một URL để nhận dữ liệu của Subiz. Nhập nó vào form, copy lại mã xác thực (verification key) hoặc đặt mã mới cho nó bằng cách edit lại gia trị trên form.

Xác thực webhook

Subiz cần xác thực bạn thực sự là chủ của Webhook này. Khi click vào nút "Xác thực webhook" thì Subiz sẽ gửi một Request GET với các Params:
Tên
Loại dữ liệu
subiz_challenge
Boolean (true/false)
subiz_verify
String
subiz_timestamp
Bạn cần nhận các params trên, và trả về mã hóa SHA256 của subiz_verify. Mã hóa này được tính bằng HMAC và với "key" là mã xác thực (verification key) được nói ở bước trước.
GET /hook?subiz_verify=true&subiz_challenge=23FA0DD5&subiz_timestamp=1234567 HTTP/1.1
Host: example.com
Ví dụ xác thực webhook được viết bằng PHP
<?
$verification_key = '347533333339';
function verifyURL($verification_key) {
parse_str($_SERVER['QUERY_STRING'], $query);
if (!isset($query['subiz_verify'])) return;
$request_timestamp = $query['subiz_timestamp'];
$challenge = $query['subiz_challenge'];
return hash_hmac('sha256', $request_timestamp.$challenge, $verification_key);
}
echo verifyURL($verification_key);
?>
Sau khi thiết lập xong, bạn quay về màn hình cài đặt Automation wokflow và click "Xác thực webhook" . Hệ thống sẽ báo thành công.
Cài đặt webhook trong Automation workflow của Subiz
Tiếp theo, bạn thiết lập các điều kiện cho Automation.

Dữ liệu Subiz trả về qua webhook

Subiz sẽ gửi dữ liệu dạng JSON sang webhook qua giao thức POST. Dưới đây là dữ liệu sự kiện User cập nhật thông tin.
[
{
"account_id": "acpxkgumifuoofoosble",
"created": 1564997510503088000,
"data": {
"automation_event": {
"account_id": "acpxkgumifuoofoosble",
"action": {
"id": "aaqjpvonpqhndkhgvrgbq",
"type": "send_webhook",
"webhook_id": "aawhwxwqnffamcdeoqpcsqgxnicwwfbkothyxugh"
},
"automation": {
"account_id": "acpxkgumifuoofoosble",
"action_id": "aaqjpvonpqhnacekezsol",
"actions": [
{
"id": "aaqjpvonpqhndkhgvrgbq",
"type": "send_webhook",
"webhook_id": "aawhwxwqnffamcdeoqpcsqgxnicwwfbkothyxugh"
}
],
"condition": {
"conditions": [
{
"conditions": [
{
"event_type": "user_info_updated",
"event_type_time": "current",
"key": "user.phones",
"operator": "notEmpty"
}
],
"join": "and"
}
],
"join": "and"
},
"created": 1562130965801560600,
"id": "atqjpvonpqhmshxkqvtd",
"metadata": "{\"objAction\":\"user\"}",
"modified": 1562131122966356000,
"name": "Test Automation webhook",
"state": "active"
},
"ctx": {
"sub_topic": "Webhook4Requested"
},
"event": {
"by": {
"device": {
"ip": "113.190.233.111",
"referrer": "https://subiz.com/vi/",
"user_agent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36"
}
},
"created": 1564997510469308200,
"data": {
"user": {
"account_id": "acpxkgumifuoofoosble",
"attributes": [
{
"key": "fullname",
"modified": 1564997510475012900,
"state": "live",
"text": "David"
},
{
"key": "emails",
"modified": 1564997510475012900,
"state": "live",
},
{
"key": "phones",
"modified": 1564997510475012900,
"state": "live",
"text": "0981234567"
}
],
"id": "usqkkdnigxytrjxqseoyg"
}
},
"id": "evqkkdnkomqqtsobodcpojfqd",
"type": "user_info_updated"
},
"user": {
"account_id": "acpxkgumifuoofoosble",
"attributes": [
{
"key": "trace_country_name",
"modified": 1564997510475012900,
"state": "live",
"text": "Vietnam"
},
{
"key": "trace_city_name",
"modified": 1564997510475012900,
"state": "live",
"text": "Hanoi"
},
{
"key": "fullname",
"modified": 1564997510475012900,
"state": "live",
"text": "David"
},
{
"key": "emails",
"modified": 1564997510475012900,
"state": "live",
},
{
"datetime": "2019-08-05T09:31:32Z",
"key": "_sg_sgall",
"modified": 1564997510475012900,
"state": "live"
},
{
"key": "trace_country_code",
"modified": 1564997510475012900,
"state": "live",
"text": "VN"
},
{
"datetime": "2019-08-05T09:31:32Z",
"key": "acpxkgumifuoofoosble_subizv4_subikon",
"modified": 1564997510475012900,
"state": "live"
},
{
"key": "phones",
"modified": 1564997510475012900,
"state": "live",
"text": "0981234567"
},
{
"datetime": "2019-08-05T09:31:50Z",
"key": "modified",
"modified": 1564997510475012900,
"state": "live"
},
{
"datetime": "2019-08-05T09:31:33Z",
"key": "seen",
"modified": 1564997510475012900,
"state": "live"
},
{
"key": "total_sessions",
"modified": 1564997510475012900,
"number": 1,
"state": "live"
},
{
"datetime": "2019-08-05T09:31:33Z",
"key": "interacted",
"modified": 1564997510475012900,
"state": "live"
},
{
"datetime": "2019-08-05T09:31:32Z",
"key": "created",
"modified": 1564997510475012900,
"state": "live"
},
{
"key": "total_conversations",
"modified": 1564997510475012900,
"number": 1,
"setter": "subiz",
"setter_type": "subiz",
"state": "live"
}
],
"id": "usqkkdnigxytrjxqseoyg",
"par": 85
},
"user_id": "usqkkdnigxytrjxqseoyg"
}
},
"id": "evqkkdnkopmonjptjyogxfjqi",
"type": "automation_fired"
}
]