API Javascript đồng bộ dữ liệu website và Subiz

API Javascript là giao thức chuyển dữ liệu giữa các ứng dụng. Subiz cung cấp API Javascript cho phép đồng bộ dữ liệu khách hàng giữa ứng dụng Subiz và website. Bạn có thể cập nhật dữ liệu khách hàng, lấy thông tin khách hàng và gửi các dữ liệu hành động của khách hàng từ website lên Subiz.

Lưu ý khi sử dụng API Javascript :

  1. Các đoạn mã API Javascript cần được đặt sau mã nhúng Subiz trong trang code website. Không cần đặt sát sau, chỉ cần đảm bảo mã nhúng Subiz được đặt trên mã API Javascript.

  2. Để sử dụng API Javascript , chỉ lập trình viên có thể cài đặt theo hướng dẫn. Nếu doanh nghiệp không có lập trình viên riêng , hãy tìm thuê lập trình viên làm việc thời vụ để họ giúp bạn.

1. Dữ liệu khách hàng

Subiz lưu trữ thông tin khách hàng với 4 trường dữ liệu khách hàng mặc định: Họ tên, Địa chỉ email , Số điện thoại, Địa chỉ.

Dữ liệu khách hàng mặc định trên Subiz

Tùy theo nhu cầu doanh nghiệp, bạn có thể tạo trường dữ liệu mới để thu thập và tổng hợp thông tin khách hàng với các đặc tính riêng.

Để thêm trường dữ liệu khách hàng, bạn đăng nhập App.subiz.com > Cài đặt > Tài khoản > Thông tin khách hàng > Tạo trường dữ liệu mới

Tạo thêm trường dữ liệu của khách hàng

2. API cập nhật dữ liệu khách hàng trên Subiz

Bạn có thể sử dụng Subiz API Javascript để cập nhật dữ liệu khách hàng mặc định trên Subiz hoặc cập nhật các trường dữ liệu tạo thêm của riêng doanh nghiệp.

Để chuyển đúng dữ liệu qua API, bạn cần xác định được 2 thông số:

  • Key là: Attribute key

  • Loại dữ liệu: Subiz có 5 loại dữ liệu gồm Text, Number, Boolean, List, Date Time . (Xem chú thích chi tiết)

2.1 API cập nhật một trường dữ liệu mặc định

API Họ và tên
API Số điện thoại
API Địa chỉ email
API Họ và tên
<script>
subiz('updateUserAttributes', [{ key: 'fullname', text : 'David’ }]);
</script>
API Số điện thoại
<script>
subiz('updateUserAttributes', [{ key: ’phones’, text : '09123456789', '0987654321' }]);
</script>
API Địa chỉ email
<script>
subiz('updateUserAttributes', [{ key: 'emails’, text :'[email protected], [email protected]' }]);
</script>

2.2. API cập nhật đồng thời nhiều trường dữ liệu mặc định

<script>
subiz('updateUserAttributes', [{ key:'fullname', text : 'David' },{ key:'phones', text : '09123456789' } ]);
</script>

2.3 API cập nhật trường dữ liệu thêm mới

Subiz ví dụ 2 API cập nhật 2 trường dữ liệu thêm mới là Ngôn ngữ và Khách hàng như sau:

API Ngôn Ngữ
API Khách hàng
API Ngôn Ngữ
<script>
subiz('updateUserAttributes', [{ key:'ngon_ngu', list : [‘Vietnamese’, ‘English’] } ]);
</script>
API Khách hàng
<script>
subiz('updateUserAttributes', [{ key:'khach_hang', boolean : true }]);
</script>

3. API xóa dữ liệu khách hàng

API cho phép xóa dữ liệu khách hàng trên ứng dụng Subiz. Dữ liệu khách hàng bị xóa sẽ mất hoàn toàn trên trình duyệt (Client) và trên ứng dụng Subiz để agent không nhìn thấy các khách hàng này nữa.

API xóa dữ liệu khách hàng
API xóa dữ liệu khách hàng
<script>
subiz('forgetMe');
</script>

4. API lấy dữ liệu khách hàng hàng từ Subiz vào website

API cho phép đọc dữ liệu khách hàng đã lưu trữ trong Subiz để website có thể sử dụng.

API lấy dữ liệu khách hàng từ Subiz vào website
API lấy dữ liệu khách hàng từ Subiz vào website
<script>
subiz('getUserAttributes', (attributes) => {console.log('user attributes', attributes)});
</script>

Đọc thêm API tùy biến ngôn ngữ cửa sổ Subiz theo ngôn ngữ website tại đây.