Links

Tổng quan về Agent

Agent là gì?

Agent là thuật ngữ chỉ người sử dụng Subiz để làm việc và tương tác với khách hàng. Agent có thể là người quản lý, tư vấn viên, hoặc bất kỳ nhân viên nào trong doanh nghiệp. Mỗi Agent sẽ có một tài khoản đăng nhập riêng.

Các loại Agent

Mỗi tài khoản Subiz sẽ có 2 đối tượng Agent sau;
 • Agent chủ tài khoản (Agent owner): Là tài khoản chính đăng ký Subiz cho doanh nghiệp
 • Agent thành viên: Là tài khoản được Agent owner mời thêm cùng tham gia sử dụng Subiz

Phân quyền tài khoản Agent

Một Agent sẽ có 3 loại Quyền khi sử dụng tài khoản Subiz.
 1. 1.
  Quản lý tài khoản
 • Quyền này cho phép bạn có thể quản lý thông tin Agent bao gồm mời Agent, tùy chỉnh Agent hay xóa tài khoản Agent. Và, bạn có thể truy cập mục Cài đặt Thanh toán để quản lý gói dịch vụ Subiz như nâng cấp tài khoản, mua thêm Agent, nâng gói Subiz, gia hạn tài khoản,...
 • Bạn lựa chọn quyền Truy cập đầy đủ hoặc Không có quyền truy cập
2. Cài đặt tài khoản
 • Quyền này cho phép bạn có thể quản lý Agent bao gồm mời Agent, tùy chỉnh Agent hay xóa tài khoản Agent. Và, bạn có thể tùy chỉnh cài đặt tài khoản như Automation, Rule, Cửa sổ chat,...
 • Bạn lựa chọn quyền Truy cập đầy đủ hoặc Không có quyền truy cập
3. Hội thoại
 • Quyền này cho phép bạn xuất dữ liệu User và xem nội dung cuộc hội thoại của Agent khác
 • Bạn có thể lựa chọn Truy cập đầy đủ hoặc Truy cập hạn chế một trong hai phân quyền trên.
Phân quyền Agent
Một số lưu ý về phân quyền Agent:
 • Chủ tài khoản - Agent owner sẽ có đầy đủ cả 3 quyền Quản lý tài khoản, Cài đặt tài khoản và Hội thoại. Không Agent nào có thể tùy chỉnh quyền của chủ tài khoản.
 • Bạn không thể tùy chỉnh phân quyền Agent của mình. Chỉ những Agent có quyền Quản lý tài khoản hoặc Cài đặt tài khoản được phép tùy chỉnh quyền của các Agent khác.

Agent đăng nhập và trạng thái kết nối Subiz

Agent đăng nhập Subiz cần địa chỉ email và mật khẩu tài khoản.
Khi đăng nhập Subiz, agent có 2 trạng thái kết nối Subiz:
 • Available: Agent có kết nối trực tiếp tới Subiz và sẵn sàng làm việc, có thể đang mở trang quản lý App.subiz.com trên máy tính hoặc hiển thị app Subiz trên điện thoại.
 • Unavailable: Agen đã tắt trang quản lý Subiz trên máy tính hay không mở app Subiz trên điện thoại

Thông tin cá nhân của Agent

Thông tin cá nhân của Agent là thông tin tài khoản đăng nhập Subiz của bạn, sẽ hiển thị trong cửa sổ chat Subiz trên website. Khi bạn thiết lập đầy đủ các thông tin của Agent, hình ảnh của bạn sẽ chuyên nghiệp và uy tín hơn trong mắt khách hàng.
Hướng dẫn tùy chỉnh thông tin cá nhân: Chọn Ảnh đại diện góc phải màn hình > Chọn Thông tin cá nhân
Tùy chỉnh thông tin cá nhân của Agent
Tại đây, bạn có thể tùy chỉnh:
 1. 1.
  Thông tin cá nhân
 2. 2.
  Ảnh đại diện
 3. 3.
  Mật khẩu đăng nhập Subiz
1. Thông tin cá nhân
2. Ảnh đại diện
3. Mật khẩu
Hướng dẫn tùy chỉnh thông tin: Thay đổi các trường thông tin cần thiết > chọn Lưu
 • Tên đầy đủ: Tên hiển thị của Agent trên cửa sổ chat Subiz
 • Địa chỉ email: Email đăng nhập Subiz của Agent, không thể thay đổi
 • Vị trí công việc: Công việc mà Agent đảm nhiệm
 • Số điện thoại: Số điện thoại liên hệ của Agent
 • Múi giờ: Múi giờ nơi Agent làm việc. Chú ý cài đặt múi giờ tương ứng trên máy tính để dữ liệu cập nhật được chính xác.
 • Ngôn ngữ: Ngôn ngữ hiển thị trên ứng dụng App.subiz.com của Agent
Thông tin cá nhân của Agent
Hướng dẫn thay đổi ảnh đại diện: Chọn Thay đổi ảnh đại diện > Tải ảnh lên > Chọn Lưu. Lưu ý: Ảnh đại diện kích thước tối thiểu 200px x 200 px
Thay đổi anh đại diện (Avatar)
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu: chọn Đổi mật khẩu > Nhập mật khẩu mới > Xác nhận
Nút chọn thay đổi mật khẩu
Thay đổi mật khẩu Agent
Sau khi thay đổi mật khẩu thành công, bạn sẽ được đưa trở về trang đăng nhập của Subiz và đăng nhập lại tài khoản bằng mật khẩu mới.

Khôi phục mật khẩu bị quên

Nếu quên mật khẩu đăng nhập, bạn có thể đặt lại mật khẩu theo các bước dưới đây:
 • Vào trang đăng nhập App.subiz.com
 • Click vào phần Bạn quên mật khẩu?
Khi bạn quên mật khẩu
 • Nhập địa chỉ email và xác nhận captcha
Nhập email đã đăng ký tài khoản Subiz
 • Kiểm tra email khôi phục mật khẩu Subiz gửi về email của bạn. Click link Reset Password trong email.
Kiểm tra email và chọn Reset Password
 • Nhập mật khẩu mới và click Recover Password.
Nhập mật khẩu mới
 • Mật khẩu của bạn đã được thay đổi thành công. Click vào Login để đăng nhập lại
Xác nhận khôi phục mật khẩu thành công