Quản lý Agent
Các hướng dẫn của mục Quản lý Agent, sẽ giúp bạn hiểu rõ Agent là gì, cách thức để bạn mời thêm agent, cấp quyền cho các agent, cách bạn tạo nhóm và quản lý các Agent một cách hiệu quả.
Trong đó, bạn sẽ được cung cấp các kiến thức về:
  • Các loại Agent và các quyền hạn của từng loại Agent có trong Subiz
  • Mời thêm Agent và thay đổi trang thái của các Agent thành viên khi có sự thay đổi nhân sự trong doanh nghiệp của bạn
  • Tạo các nhóm Agent cùng hỗ trợ khách hàng tùy thuộc vào mô hình kinh doanh của bạn. Khi đó, bạn sẽ phát huy sức mạnh và hạn chế điểm yếu cá nhân của từng Agent.
Copy link