Quản lý danh sách Rule
Mỗi khi có sự thay đổi về số lượng Agent, có thêm sản phẩm, có thêm trang giới thiệu trên website, có thêm các kênh bán hàng khác thì… việc phân phối các cuộc hội thoại cần có sự điều chỉnh cho phù hợp, tránh sự quá tải công việc hoặc phân phối cuộc chat cho người chưa phù hợp về chuyên môn.
Lúc này, bạn cần thay đổi thứ tự các rule, hoặc chỉnh sửa điều kiện của các rule đã có và loại bỏ những rule không còn phù hợp với yêu cầu hiện tại của doanh nghiệp
Bạn cần quan tâm và thực hiện 3 vấn đề sau:

Sắp xếp thứ tự của rule

Mỗi Rule sẽ đáp ứng cho một quy tắc hội thoại. Bạn có thể cài đặt nhiều Rule theo nhu cầu phân phối của từng doanh nghiệp. Các rule được cài đặt sẽ hoạt động theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới. Ví dụ: bạn cài đặt 2 Rule:
  Rule 1: Phân phối tới agent có tương tác cuối cùng với user.
  Rule 2: Phân phối hội thoại theo vòng.
Khi có hội thoại mới, Rule sẽ ưu tiên phân phối tới agent đã có tương tác trước đó, nếu không có agent tương ứng, hội thoại sẽ chuyển tới các agent theo vòng. Để Rule hoạt động theo đúng quy tắc bạn mong muốn, bạn click vào Sắp xếp lại.
Lưu ý: Chỉ rule trong trạng thái Active mới có thể hoạt động
Để sắp xếp lại thứ tự các rule, bạn click vào Sắp xếp lại.
Chọn sắp xếp lại Rule
Sử dụng chuột kéo thả để sắp xếp mức độ ưu tiên của các rule theo mong muốn, sau đó chọn Lưu thay đổi.
Sắp xếp lại thứ tự thực hiện Rule

Chỉnh sửa rule

  Chọn biểu tượng sửa tương ứng của rule muốn chỉnh sửa
Chọn và chỉnh sửa Rule
  Thay đổi lại thông tin trên trang cập nhật
Thay đổi và chỉnh sửa các thành phần trong Rule
  Click vào Cập nhật để hoàn tất.
Tại trang cập nhật, bạn có thể thay đổi trạng thái Active/ Inactive cho rule đó.
Cập nhật trạng thái Active cho Rule

Xóa rule

  Chọn biểu tượng xóa tương ứng trên rule
Chọn Rule cần xóa
  Click Xóa để xác nhận
Xác nhận xóa Rule
Last modified 3yr ago