Links

Đánh giá hội thoại

Đánh giá hội thoại là gì?

Quá trình tiếp xúc, trò chuyện giữa khách hàng và tư vấn viên là một phần quan trọng của trải nghiệm khách hàng. Hỗ trợ nhanh chóng, nhiệt tình và đem lại giá trị cho khách hàng chính là những yếu tố đem lại ấn tượng và cảm xúc khó phai đối với doanh nghiệp. Khách hàng có thể sử dụng biểu tượng cảm xúc là Tệ/Trung bình/Tuyệt vời để thể hiện sự đánh giá của mình đối với nhân viên hỗ trợ.
Subiz sẽ ghi nhận và thống kê các hành động này của khách hàng để đưa ra đánh giá về mức độ hài lòng, giúp bạn dễ dàng kiểm soát các phản hồi không tốt từ phía khách hàng và đưa ra những góp ý cho agent để nâng cao chất lượng tư vấn.

Đánh giá hội thoại hoạt động trên kênh nào?

Đánh giá cuộc chat hiện chỉ hoạt động ở trên kênh Subiz chat.

Đánh giá hoạt động như thế nào?

User (khách hàng) sẽ nhìn thấy cửa sổ đánh giá cuộc chat trên cửa sổ chat Subiz. User có thể chọn đánh giá hoặc từ chối. Agent (nhân viên hỗ trợ) có 2 cách gửi yêu cầu đánh giá cuộc chat tới user:
  • Gửi link đánh giá cuộc chat trong mỗi hội thoại v user.
Gửi link đánh giá cuộc chat trong mỗi hội thoại với user
  • Cài đặt tự động gửi yêu cầu đánh giá cuộc chat tới user sau khi kết thúc chat tại trang Cài đặt cửa sổ chat > Nâng cao > Bật On sử dụng Đánh giá cuộc chat.
Cài đặt tự động gửi yêu cầu đánh giá cuộc chat tới user sau khi kết thúc chat
Lưu ý:
  • User chỉ đánh giá 1 lần cho 1 cuộc hội thoại.
  • Agent sẽ có nhìn thấy thông báo user đã đánh giá cuộc hội thoại hoặc từ chối ngay trong mỗi hội thoại vs user.