Links

Thống kê Subiz chat trên Google Analytics

Hướng dẫn xem thống kê Subiz trên GA

Bước 1: Đăng nhập Google Analytics và chọn website cần kiểm tra
Bước 2: Trong mục Báo cáo > chọn HÀNH VI > Sự kiện
Xem thống kê Sự kiện trên Google Analytics
Bước 3: Chọn Tổng quan để xem thống kê Danh mục sự kiện
Xem thống kê SUBIZ chat trong Danh mục sự kiện
Bước 4: Để xem thống kê chi tiết các Hành động sự kiện của Subiz: vào Sự kiện hàng đầu > Danh mục sự kiện > chọn Subiz chat > Hành động sự kiện
Xem thống kê chi tiết Hành động sự kiện của Subiz
Bước 5: Để xem thống kê chi tiết các Nhãn sự kiện của Subiz: vào Sự kiện hàng đầu > Danh mục sự kiện > chọn Subiz chat > Nhãn sự kiện
Xem thống kê chi tiết Nhãn sự kiện của Subiz
Bạn đã đọc được thống kê Subiz chat trên Google Analytics? Cần hỗ trợ thêm, bạn hãy chat với tư vấn viên ngay trên website Subiz.com nhé.